Občanské sdružení Malenovice - stanovy

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

Název sdružení:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MALENOVICE
Občanské sdružení Malenovice (dále jen sdružení) je dobrovolným neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva a má celostátní působnost.
Sídlo sdružení je: J.Staši 972
763 02 Zlín – Malenovice

Článek 1 - Základní cíle sdružení

Základními cíli jsou zejména:

a. Ochrana přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to v kat. území Malenovice (obec Zlín), a přilehlých dotčených oblastech,
b. dosažení statutu – Městská část Malenovice, přiblížení rozhodování v komunálních záležitostech k potřebám občanů Malenovic
c. zajištění spoluúčasti na přerozdělování finančních prostředků z rozpočtu statutárního města Zlína na zvýšení kultury bydlení a zvelebení Malenovic

Článek 2 - Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:
a. účast v řízeních a jednáních při nichž mohou být dotčeny základní cíle sdružení,
b. usilování o osvětu, širokou informovanost a otevřenou diskusi,
c. spolupráce s jinými fyzickými a právnickými osobami při dosahování svých cílů,
d. vydávání a šíření informačních a propagačních materiálů,
e. organizování kampaní, petičních aktivit, shromáždění a jiných veřejných akcí,
f. podpora vzájemné komunikace mezi občany,

Článek 3 - Členství ve sdružení

1. Členem může být fyzická osoba která dosáhla věku 15 let. Členství ve sdružení je dobrovolné a vzniká zápisem do seznamu členů, který vede výbor sdružení. Zájemce o členství může být přijat na základě písemné přihlášky a doporučení dvou stávajících členů sdružení. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, adresu a podpis zájemce o členství. Přijetí člena schvaluje výbor sdružení.

2. Členství zaniká:
a. doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze sdružení,
b. rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena pro rozpor jeho konání se základními cíli sdružení,
c. nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech,
d. úmrtím člena, nebo zánikem sdružení.

3. Člen má právo:
a. účastnit se činnosti sdružení a být o této činnosti informován,
b. účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen,
c. být přítomen jednání výboru,
d. předkládat orgánům sdružení vlastní podněty a být přítomen jejich projednávání.

4. Člen má povinnost:
a. podílet se na činnosti orgánů, do nichž byl zvolen,
b. dodržovat tyto stanovy, hájit zájmy sdružení a svou činností naplňovat jeho základní cíle,
c. platit členský příspěvek, usnese-li se na tom členská schůze,
d. sdělovat výboru změny údajů uvedených v přihlášce.

Článek 4 - Organizační struktura sdružení

1. Orgány sdružení jsou:
a. členská schůze
b. výbor
c. statutární orgán – předseda a místopředseda
d. revizor

2. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení, schvaluje stanovy a jejich změny, schvaluje revizní zprávu, rozhoduje o placení a výši členských příspěvků, volí a odvolává výbor a revizora, může rozhodnout o zrušení členství člena i zániku sdružení. Svá rozhodnutí přijímá hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, není-li ve stanovách uvedeno jinak. Členskou schůzi svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Mimořádnou členskou schůzi svolá výbor ve lhůtě do jednoho měsíce, pokud o to písemně požádá více než čtvrtina členů. Členská schůze je usnášeníschopná 1 hodinu po plánovaném zahájení za jakéhokoliv počtu členů.

3. Výbor je pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok, volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Výbor hospodaří s majetkem a finančními prostředky, rozhodují o věcech v době, kdy členská schůze nezasedá, vyjma záležitostí které patří do výlučné působnosti členské schůze.

4. Statutárním orgánem je předseda a místopředseda, kteří jednají jménem sdružení, zastupují sdružení v řízeních. Místopředseda zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Předseda nebo místopředseda mohou udělit plnou moc jiné osobě k zastupování sdružení, s výjimkou majetkových a finančních záležitostí.

5. Předseda svolává a řídí jednání výboru. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jeho zasedání nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů výboru. O rozhodnutích výboru se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda a místopředseda.

6. Revizor kontroluje plnění rozhodnutí orgánů sdružení a hospodaření s majetkem, vypracovává revizní zprávu, tuto zprávu předkládá členské schůzi. Funkční období revizora je jednoleté.

Článek 5 - Zásady hospodaření sdružení

1. Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činností, které jsou v souladu se základními cíly a posláním uvedenými v článku 1.

2. Majetku a finančních prostředků sdružení je možno použít pouze k naplňování základních cílů činnosti a poslání uvedených v článku

Článek 6 - Způsob a okolnosti zániku sdružení

1. Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění organizace, nebo rozhodnutím členské schůze o sloučení sdružení s jiným sdružením, pro takováto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně 2/3 přítomných členů.

2. O způsobu majetkového vypořádání sdružení rozhodne poslední členská schůze dle stanoveného klíče: a) úhrada všech závazků, b) převod zbylého majetku jiným právnickým osobám, jejichž cíle jsou blízké cílům sdružení.

3. Sdružení zaniká rovněž pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra České republiky o jeho rozpuštění.

Diskuse je pro tento článek zakázána.

Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?